مجتمع رسانه ای اطلس
 
کد کاربر
رمز
 

رأفت در آستان تو تفسیر می شود  *  دل با خیال حسن تو تسخیر می شود

صدها هزار نامه ی آلوده از گناه  *  با یک نگاه عفو تو تطهیر می شود

 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.